Үйл ажиллагаа

2020-06-15Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж, ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт /2020 оны 5 дугаар сарын 22-ний байдлаар/
2020-03-10Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, газрын нөхөн сэргээлт хийх мэргэжлийн байгууллагуудын жагсаат
2020-02-15БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ЭРЭЛТИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ОНЛАЙН СУДАЛГААНД ХАМРАГДАХЫГ УРЬЖ БАЙНА
Санал асуулга

Та газраа өмчлөж авсан уу ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР